LUNDI 

8H15 Pilates 

9H Vinyasa yoga 

12H15 Crosstraining

17H Pilates

18H Ashtanga yoga

 

Mardi  

12H15 Pilates

 

Mercredi

8H15 Pilates 

9H Vinyasa yoga

16H Crosstraining Ados

         17H Vinyasa yoga 

18H30 crosstraining

  

JEUDI 

16h45 Vinyasa yoga 

18h Crosstraining 

VENDREDI

8H15 Vinyasa Yoga 

SAMEDI

7H30 Asthanga yoga

8H45 Yin Yang yoga