LUNDI 

8H15 Pilates 

9H Vinyasa yoga 

12H15 Ashtanga 

16H45 Pilates

17H Pilates (annulé)

18H Ashtanga yoga (annulé)

 

Mardi  

12H15 Pilates

 

Mercredi

8H15 Pilates 

9H Vinyasa yoga

         16H15Vinyasa yoga 

 17H Vinyasa yoga (annulé)

JEUDI 

07h Ashtanga yoga

8H15 Yin Yang yoga

12H15 Crosstraining

16H15 Vinyasa yoga

17h Vinyasa yoga (annulé)

18h15 Yin yoga (annulé)

VENDREDI

8H15 Vinyasa Yoga 

12H15 Pilates& stretch

SAMEDI

7H00 Asthanga yoga