LUNDI 

8H15 Pilates 

9H Vinyasa yoga 

12H15 Crosstraining

17H Pilates

18H Ashtanga yoga

 

Mardi  

12H15 Pilates

 

Mercredi

8H15 Pilates 

9H Vinyasa yoga

         17H Vinyasa yoga 

  

JEUDI 

8H15 Yin Yang yoga

12H15 Crosstraining

17h Vinyasa yoga 

18h15 Yin yoga 

VENDREDI

8H15 Vinyasa Yoga 

SAMEDI

7H00 Asthanga yoga

8H15 Yin yoga

9H thai massage